VABILO

Na podlagi 21. člena Statuta sklicujem redno sejo skupščine Nogometnega kluba Brinje – Grosuplje, ki bo dne 12.4.2018 ob 16.30 uri v Osnovni šoli Brinje,Ljubljanska cesta 40A v Grosupljem učilnica številka 9.

Na podlagi predloga za uvrstitev dodatne točke na dnevni red skupščine posredujem nov, dopolnjen predlog dnevnega reda z dne 19.3.2018:
1. Izvolitev organov za vodenje seje skupščine (predsedujočega, verifikacijsko komisijo, zapisnikarja);
2. Poročilo verifikacijske komisije;
3. Poročilo o delu nadzornega odbora;
4. Potrditev poročila o delu in finančnem poslovanju kluba za leto 2017;
5. Potrditev programa dela in finančnega načrta za leto 2018;
6. Potrditev predloga spremembe Statuta kluba;
7. Poročilo o delu disciplinske komisije;
8. Potrditev predloga Pravilnika o disciplinski odgovornosti članov nogometnega kluba NK Brinje-Grosuplje;
9. Seznanitev z odstopom članice disciplinske komisije in izvolitev novega člana;
10. Seznanitev z odstopom člana nadzornega odbora in izvolitev novega člana;
11. Seznanitev s sklepom UO o izvolitvi novega člana upravnega odbora kluba;
12. Razno, pobude in predlogi.

Gradiva k posameznim točkam dnevnega reda skupščine bodo objavljena dne 2.4.2018 na spletni strani www.nkbrinje.si

Predsednik kluba
Andraž Zrnec

Vabljeni:
- vsi člani NK Brinje-Grosuplje ter njihovi zakoniti zastopniki,
- člani nadzornega odbora,
- člani disciplinske komisije,
- predstavnik občine Grosuplje,
- predstavnik ZŠO Grosuplje,
- predstavnik MNZ Ljubljana.

pdf